Navigácia

O škole

História školy

    V roku 1975 uzrela svetlo sveta nová budova Základnej školy v Kračúnovciach, do ktorej 

sa usadilo cez 500 školopovinných žiakov. Do odovzdávania tejto budovy sa vyučovalo 

v deviatich budovách. Obvod školy sa rozšíril o Železník, Lužany a Kalnište. Aj dnes sú 

medzi nami svedkovia z radov pedagógov a výchovných pracovníkov, ktorí s odstupom času 

spomínajú na triedy v „Hercegovom kaštieli“, mlyne a v „Bositsovom kaštieli“. Nám, ktorí 

prichádzame dnes do novej budovy, je ťažké predstaviť si podmienky vyučujúcich, ale aj 

samotných žiakov. 

V živote človeka sú chvíle, kedy sa musí zastaviť, v myšlienkach sa vrátiť naspäť, urobiť 

určitú analýzu a prehodnotiť svoje konanie aj životné rozhodnutia. To isté platí aj v živote 

školy. Za toľkoročné obdobie už je čo hodnotiť. Škola prechádzala rôznymi reformami. Nás 

všetkých ale teší, že si zachovala svoju tvár a bola od svojho vzniku nositeľkou vzdelanosti 

a šíriteľkou kultúrnosti. Naša škola mala vždy nielen obetavých učiteľov, ale aj šikovných 

žiakov. ZŠ v Kračúnovciach patrila a stále patrí medzi popredné školy v okrese, čo dokazujú 

výchovno – vyučovacie výsledky. Školu navštevuje každý rok v priemere 300 žiakov. 

RIADITELIA ŠKÔL  OD ROKU 1929 PO SÚČASNOSŤ

Andreánsky, j.: 15.8.1929 – 1.12.1929

Zbiňovský, j.: 1.9.1930 – 22.8.1934

Helmanová, G.: 3.9.1934 – 23.4.1936

Kopčák, F.: 23.4.1936 – 1.9.1953

Hajníková, A.: 1.9.1953 – 22.8.1955

Koleják, V.: 22.8.1955 – 22.8.1955

Sivák, Š.: 30.6.1971 – 30.6.1991

Stach, I.: 15.8.1991 – 15.8. 1995

Diky, E.: 15.8.1995 – 31.3. 2001

Gondžurová, M.: 1.4.2001 – 30.11.2004

Fedorová, O.: 1.12.2004 – 31.1.2005 - poverená vedením školy 

Kušnírová, M.: 1.2.2005

 

Rok 1975 bol pre obec Kračúnovce významným a pamätným dňom, nakoľko v oblasti 

školstva nastala podstatná zmena vo výchovno – vyučovacom procese. Niekoľkoročná snaha 

funkcionárov obce a školy priniesla svoju úrodu v podobe novovybudovanej 18 triednej 

modernej a priestrannej základnej školy. Esteticky zariadené kancelárie s telefónnou 

ústredňou a rozvodmi do jednotlivých kabinetov, zborovňa, triedy, odborné učebne, kabinety, 

dielne, dve telocvične, šatne, kuchyňa, jedáleň, rozsiahle chodby, to všetko tvorilo vkusný 

interiér budovy. Exteriér bol dotvorený trávnatým futbalovým ihriskom  so škvarovou 

atletickou dráhou, doskočišťom s rozbehovou dráhou a gymnastickou konštrukciou. Vstup do 

školského areálu skrášľuje umelecké dielo osadené v peknom gaštanovom parku. 

Pre učiteľov, ktorí vyučovali aj v starých nevyhovujúcich priestoroch ako boli barak, mlyn 

a kaštieľ, zmena priestorov bola značným hnacím motorom a motiváciou k ďalšiemu 

zvyšovaniu iniciatívy, či už vo výchovno – vyučovacom procese alebo aj v mimoškolskej 

činnosti. 

Kvalita výchovno – vzdelávacieho procesu sa odrazila už vo veľmi krátkom čase pri rôznych 

vedomostných súťažiach, olympiádach, športových výkonoch, ale aj na celoslovenských 

akciách a tiež na medzinárodných šachových súťažiach. V spoločenskom živote obce bolo 

cítiť život učiteľov ako zanietených občanov v rôznych spoločenských organizáciách ako bola 

telovýchovná jednota, požiarnici, osveta, folklór a kultúra. Samotná obec je v okrese známa 

najmä folklórom a kultúrou. 

Systematická práca učiteľov priniesla a prináša svoje ovocie aj v dnešnej dobe. Pravidelne sa 

organizovali pre žiakov plnenie odznakov fyzickej zdatnosti, čo sa publikovalo aj na 

školských a obecných nástenkách a v regionálnej tlači. 

Počas niekoľkých desaťročí budova mierne schátrala, nakoľko štát ako zriaďovateľ nevenoval 

údržbe náležitú pozornosť. Z funkcie starostu obce ako zriaďovateľa školy radikálne 

pristupovalo k vylepšeniu materiálno – technickej základne. V roku 2003 sa splynofikovala 

kuchyňa ZŠ a podarilo sa vymeniť celú strechu, okná a zateplenie budovy. Vybudovalo sa 

taktiež viacúčelové ihrisko slúžiace pre žiakov školy jednak na voľnočasové aktivity, ale aj 

ako pomôcka pre výučbe telesnej výchovy. 

Rada školy 

Rada školy uskutočňuje výberové konanie na funkciu riaditeľa školy, navrhuje na základe 

výberového konania kandidáta na riaditeľa, prípadne aj jeho odvolanie, pričom sa vyjadruje aj 

ku koncepčným zámerom rozvoja školy. 

Všetkým, ktorí venovali a venujú svoju prácu tejto škole, patrí veľká vďaka. Hlboko sa 

skláňame pred tými, ktorí hľadajú cestu k modernej, tvorivej a humanistickej škole.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Kračúnovciach
    Kračúnovce 277
  • 0547365105

Fotogaléria