Navigácia

ŠKD

Plán práce

Zabezpečuje pre deti nenáročnú činnosť zameranú na vzdelávaciu oblast- prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.

ŠKD je miestom pre zaujímavé vyžitie detí, pre regeneráciu síl a relaxáciu po školskom vyučovaní, napomáha rozvoju detskej tvorivosti, posilňovaniu zdravého sebavedomia, je prostredím pre detský úsmev a radosť.

Záujmové vzdelávanie v našom ŠKD je založené na priamych zážitkoch z činnosti, vychádza čiastočne z individuálnej voľby, detskej zvedavosti, potreby zamestnávať sa a baviť sa s ostatnými.

Program je naplnený formou pravidelnej činnosti (individuálna, kolektívna, skupinová práca), ponukou odpočinkových a spontánnych aktivít.

Výchovnú činnosť vykonávame v týchto oblastiach záujmových činností:

 • spoločensko- vedná oblasť,
 • pracovno- technická oblasť,
 • prírodovedno- environmentálna oblasť,
 • esteticko- výchovná oblasť,
 • telovýchovná, zdravotná a športová oblasť,
 • odpočinková oblasť -rekreačná oblasť,
 • príprava na vyučovanie -Vzdelávacia oblasť.

Oživením činnosti ŠKD sú príležitostné akcie, akcie a projekty…

ŠKD pri ZŠ v Kračúnovciach pracuje v troch oddeleniach:

1.oddelenie – vychovávateľka: Bc. Čorbová Erika

2.oddelenie – vychovávateľka: Mgr. Mihoková Gabriela

3. oddelenie- vychovávateľka: Mgr. Lenka Motýľová


Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí:
1. Za bezpečnosť detí počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.
2. Prechod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne zastupujúca učiteľka.
3. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti.
4. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľka najviac 25 detí. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia , alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy vyšší počet pedagogických pracovníkov alebo nižší počet detí.
5. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD nie je povolené.
6. Deti majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie -bundy, kabáty, prezuvky, topánky) označené pre prípad neúmyselnej výmeny alebo odcudzenia.

V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia všetkých detí v ŠKD musí byť správanie každého dieťaťa počas celého jeho pobytu v ŠKD plne v súlade s pravidlami VP. Každé dieťa je povinné rešpektovať a riadiť sa pokynmi vychovávateľky. 

ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja a prázdnin,

denne od 11.00 hod. – 16.30 hod.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Kračúnovciach
  Kračúnovce 277
 • 0547365105

Fotogaléria