Navigácia

Výchovné poradenstvo

Výchovnou poradkyňou v našej škole je Mgr. Anna Katuščáková.

Výchovný poradca plní úlohy pedagogického poradenstva v škole poskytovaním konkrétnej odbornej pomoci priamo deťom, rodičom a padagógom. Plní ciele a úlohy, ktoré vyplývajú z jeho profesionalizácie. Zameriava sa na odbornú poradenskú činnosť v oblasti profesijnej orientácie. Dbá na správnu výchovu a vzdelávanie žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia.

Výchovný poradca školy poskytuje poradenské a informačné služby v oblasti výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie.

Konzultačné hodiny: Utorok 9:30 - 13:30 hod.

E-mailannakatuscakova@centrum.sk

Výchovno-vzdelávacia práca: konzultácie s rodičmi a žiakmi s problémami správania a učenia, s možnosťou dohody konzultácií na Centre pedagodicko-psychologického poradenstva a prevencie. Závery z diagnostiky z CPPPaP je možné na odporúčanie psychológa zohľadniť pri hodnotení žiaka podľa špeciálnych metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu.

Profesijná orientácia žiaka: žiaci 8. ročníka v júni zadali predbežný záujem o stredné školy. V priebehu školského roka dostávajú zo školského výpočtového strediska v Michalovciach (www.svsmi.sk) predbežný stav záujmu o jednotlivé stredné školy. Výchovný poradca sprostredkuje pre žiakov 9. ročníka besedy so zástupcami SŠ a v januári aj stretnutie rodičov a žiakov so zástupcami SŠ na rodičovskom združení.

 

Prehľad  dôležitých termínov:

 

TESTOVANIE 9

     Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo vzdelávacieho stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

    

Riadny termín:  3.  apríl 2019 (streda)

Náhradný termín: 16.-17 apríla 2017 v krajských mestách – len žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu.

 

Žiaci prídu do školy najneskôr o 7:45. Prinesú si prezúvky, uvedené povolené pomôcky, desiatu a nápoj.

Testované predmety: M a SJL

Testuje sa učivo 2. stupňa ZŠ, obsahom a náročnosťou zodpovedajúce ŠVP pre 2. stupeň.

Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero.

Zakázané pomôcky: mobily, výpisky, študijné materiály, učebnice, ...

 

 

 

Informácie o výbere povolania a strednej školy získate aj na internete:
www.svsmi.sk
www.svsba.sk
www.svsbb.sk
www.svslm.sk
www.svspn.sk
www.povolania.eu
www.icm.sk

Konkrétne informácie o stredných školách, termínoch podávania prihlášok získajú žiaci u výchovného poradcu.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Kračúnovciach
    Kračúnovce 277
  • 0547365105

Fotogaléria