Navigácia

Testovanie

Testovanie 9

ZŠ v Kračúnovciach informuje

Celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

pod názvom Testovanie 9–2018 sa v školskom roku 2018/2019 uskutoční 

6. apríl 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

 

Ciele testovania:

- získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium,

- porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl,

- poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

 

Harmonogram Testovania 9-2019

Matematika

8.00 – 8.10 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

8.10 – 8.15 h (5 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8.15 – 9.15 h (60 minút) – administrácia testu

9.15 – 9.20 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH

9.20 – 9.40 h (20 minút) – prestávka

Slovenský jazyk a literatúra

9.40 – 9.50 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

9.50 – 9.55 h (5 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

9.55 – 10.55 h (60 minút) – administrácia testu

10.55 – 11.00 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH

11.00 – 11.35 h (35 minút) – prestávka pre školy s VJM/VJU

 

Pomôcky

Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero

Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

 

Rozsah testovaného učiva

Testuje sa učivo, ktoré obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre žiakov ZŠ, ktorou  je Štátny vzdelávací program pre žiakov 2. stupňa ZŠ.

www stránky:

www.svs.edu.sk

www.testovanie9.svsmi.sk

www.nucem.sk



Interaktívne testy ako pomoc v príprave na celoslovenské testovanie nájdete na:

http://portal.edupage.org/premium/shop.php?prod=testovanie9&akcia=info

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Kračúnovciach
    Kračúnovce 277
  • 0547365105

Fotogaléria