• Harmonogram prijímania na strednú školu 2020/2021

      

     Nové: Aktuálne informácie pre žiakov 9. ročníka

     Do 26. februára 2021  stredné školy zverejnia podmienky prijatia na štúdium pre všetky odbory vzdelávania . Kritériá prijatia uverejnia SŠ na svojich webových stránkach a priebežne budú uverejňované aj na webovej stránke ŠVS MI.

     Zákonný zástupca žiaka doručí prihlášky na vzdelávanie v stredných školách pre všetky odbory vzdelávania riaditeľovi ZŠ do 8. apríla 2021.

     Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční:

     1. termín: 3. mája 2021 (podľa potreby 4. mája 2021)
     2. termín: 10. mája 2021 (podľa potreby 11. mája 2021)

     Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok (tzv. talentové skúšky) na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční:

     1. termín: 5. mája 2021 (podľa potreby 6. a 7. mája 2021)
     2. termín: 12. mája 2021 (podľa potreby 13. a 14. mája 2021)

     Overenie špeciálneho nadania pre zimné športy v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 1. marca 2021.

     Do 20. mája 2021  riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka  na štúdium a doručí rozhodnutie  zákonnému zástupcovi žiaka cez informačný systém ZŠ (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky.

     Zákonný zástupca žiaka do 25. mája 2021  doručí SŠ potvrdenie  o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium.

      

      

     Aktuality o stredných školách: 

     1. Predkladanie prihlášok

     Prihlášku vypĺňa ZŠ. Zákonný zástupca a žiak svojím podpisom potvrdia údaje a prihlášku dajú potvrdiť pediatrovi. Každý žiak si môže podať 2 prihlášky na 1. kolo prijímacieho konania na rôzne SŠ, alebo si môže podať dve prihlášky na jednu školu, ale na dva rôzne odbory. V prípade, že má žiak záujem o školu, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu môže si podať ďalšie 2 prihlášky (talentové skúšky – bilingválne, športové, umelecké, pedagogické, zdravotné školy).

     Vedenie SŠ zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu na svojej stránke školy do: 01.02. 2021 

     Zákonný zástupca žiaka  odovzdá podpísané a potvrdené prihlášky výchovnej poradkyni:

     na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do: 20. 02. 2021

     TALENTOVÉ SKÚŠKY: 15.03.2021 – 30.04.2021

      

     Vedenie SŠ zverejní kritéria prijatia na netalentové odbory do:  31.03. 2021

     Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory do: 10.04. 2021

     ( vyplnenú prihlášku žiak dostane od výchovnej poradkyne )

     Prihláška musí byť podpísaná : zákonným zástupcom, žiakom ,potvrdená pediatrom.

      

     2. Odosielanie prihlášok

     Škola posiela prihlášky žiakov hromadne doporučeným spôsobom:

     na školy s talentovými skúškami do: 28.02. 2021

     na ostatné stredné školy do: 20.04. 2021

      

     3. Konanie prijímacích skúšok

     Talentové skúšky :  15.03. 2021 – 30.04.2021

     1.kolo 1. termín prijímacích skúšok : 10.05. 2021

     1.kolo 2. termín prijímacích skúšok :  13.05. 2021

     2.kolo prijímacích skúšok: 22.06. 2021  (do 6.6.2021 stredné školy zverejnia konanie 2. kola)

      

     4. Odvolanie proti prípadnému neprijatiu žiaka na strednú školu môže rodič podať odvolanie.

     Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy podľa § 62 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)