• Koordinátor environmentálnej výchovy – Ing. Martina Ivanová

     Koordinátor rozvoja čitateľskej gramotnosti - Mgr. Andrea Antolová

     Koordinátor zdravého životného štýlu – Mgr. Jakub Dvoriak

     Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu – Mgr. Daniela Štefaníková

     Koordinátor protidrogovej prevencie- Mgr. Lenka Motýľová

     Výchovný poradca – Mgr. Lenka Motýľová

     Koordinátor finančnej gramotnosti – Mgr. Jozef Humeník

     Koordinátor žiackej školskej rady - Mgr. Vladimíra Madejová

     Zamestnanecký dôverník – Mgr. Daniela Štefaníková