• IT Akadémia

    • IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie

     • Bádateľsky orientované inovatívne vzdelávanie informatiky, matematiky a prírodovedných predmetov
     • Realizácia nových akreditovaných kurzov kontinuálneho vzdelávania
     • Nové aktivity neformálneho vzdelávania pre učiteľov ZŠ a SŠ – popularizačné prednášky, exkurzie v IT firmách,…
     • Nové popularizačné aktivity pre žiakov – Veda v meste, IT čajovne, súťaže, krúžky,…
     • Vytváranie priamych väzieb a lokálnych partnerstiev  medzi ZŠ, SŠ, VŠ a  IT firmami

     Výhody pre žiakov ZŠ

     • zmena postojov – „Chcem študovať IT“
     • zvýšenie úrovne a rozsahu digitálnej gramotnosti
     • osvojenie nových aktuálnych poznatkov nad rámec exitujúceho obsahu vzdelávania – cez inovatívne metodiky, popularizačné prednášky, súťaže, krúžky,…
     • rozvoj vedeckej a technickej gramotnosti – získanie bádateľských kompetencií

     Výhody pre učiteľov ZŠ

     • rozšírenie odborných kompetencií pre orientáciu žiakov na štúdium informatiky a IKT
     • získanie didaktických kompetencií v súlade s najnovšími trendmi vyučovania prírodných a technických vied, matematiky a informatiky
     • zvýšenie úrovne a rozsahu digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií
     • spoluprácou s IT firmami a VŠ vytvorenie dlhodobého podnetného prostredia pre ďalší odborný rast