• Kontakt: 0908623806

    • Milí naši stravníci, vítame Vás na nástenke našej školskej jedálne. 

         Zariadenie školského stravovania je súčasťou budovy Základnej školy v Kračúnovciach. Kuchyňa, skladovacie priestory a jedáleň sú umiestnené v prízemnej časti budovy. Kapacita kuchyne a jedálne je pre 300 stravníkov.

     Od  1. septembra 2019 pracujeme v tomto zložení:       

     Kuchárky : Mária Bandžaková, Mária Kaňuchová

     Pomocné kuchárky : Mária Lajčinová, Anna Bandžáková

     Vedúca ŠJ : Martina Kokošková DiS.

     Okrem každodenných povinností sa podieľajú na príprave školských akcií súvisiacich so stravovaním, ako sú Deň mlieka, Deň správnej výživy, Deň vody, atď. Sme zapojení do Európskeho školského mliečneho programu a do programu na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre žiakov v základných školách.

      

     Základné - dôležité informácie pre stravníkov

     Prihlásenie sa na stravovanie:
     Každý stravník je povinný sa prihlásiť na stravu na základe zápisného lístka, ktorý obdrží a vyplnený odovzdá vedúcej školskej  jedálne.

     Výška stravného poplatku je určená VZN č.1/2019 zriaďovateľa, t.j. OcÚ Kračúnovce a je nasledovná :

     1. stupeň  (stravníci od 6 do 11 rokov)
     1,15 eur

     2. stupeň  (stravníci od 11 do 15 rokov) - dotácia je 1,20€ rodič uhrádza 0,03€
     1,23 eur

     Zamestnanci školy  (dospelí)
     1,33 eur                                                                                            

     Sme v druhom finančnom pásme.

     Podľa zákona č. 544/2010 Z.z, o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

     Poplatky:

     Strava pre žiakov 2. stupňa za mesiace:

     09/2019    20x0,03    eur/0,60eur

     10/2019    21x0,03    eur/0,63eur

     11/2019    20x0,03    eur/0,60eur

     12/2019    15x0,03    eur/0,45eur

     01/2019    18x0,03    eur/0,54eur

     Spolu za I. polrok je 2,82 eur

     Vyberať sa bude v čase od 10.10. do 15.10. 2019 v ŠJ.

     PROSÍM DODRŽAŤ TERMÍN !!!

     Režijné náklady platia všetci žiaci 1. a 2. stupňa aj zamestnanci v sume 1 € na mesiach- t.j.- 10€ na školský rok (náklady spojené s kuchyňou- elektrina, plyn, nákup inventára)

     Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy:

     Odhlásiť sa zo stravy na t.č. 0908623806 (aj sms)- do 14:00 hod. deň vopred. V súrnych prípadoch do 7:45 hod.

     - 1. deň si môžete prísť pre obed a potom sa odhlásiť

     - žiakovi patrí obed aj keď je na 1. vyučovacej hodine a potom odíde z nejakého dôvodu

     - keď idete k lekárovi a žiak sa vráti na vyučovanie, je potrebné to ohlásiť, inak mu obed nebude vydaný (napr. keď príde na 2., 3. alebo 4 hodine)

     - ak žiaci odchádzajú na súťaže, oznámiť deň vopred

     Ďakujem za pochopenie

     Vedúca školskej jedálne

     Diétna strava sa u nás neposkytuje.
      

     Kontakt na vedúcu ŠJ: 0908 623 806