• Výchovné poradenstvo

    • Výchovnou poradkyňou v našej škole je  Mgr. Lenka Motýľová

     Výchovný poradca plní úlohy pedagogického poradenstva v škole poskytovaním konkrétnej odbornej pomoci priamo deťom, rodičom a padagógom. Plní ciele a úlohy, ktoré vyplývajú z jeho profesionalizácie. Zameriava sa na odbornú poradenskú činnosť v oblasti profesijnej orientácie. Dbá na správnu výchovu a vzdelávanie žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia.

     Výchovný poradca školy poskytuje poradenské a informačné služby v oblasti výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie.

     Konzultačné hodiny:  Štvrtok  9:00 - 10:00 hod.              

     E-mail: vychovnyporadca@centrum.sk

     Výchovno-vzdelávacia práca: konzultácie s rodičmi a žiakmi s problémami správania a učenia, s možnosťou dohody konzultácií na Centre pedagodicko-psychologického poradenstva a prevencie. Závery z diagnostiky z CPPPaP je možné na odporúčanie psychológa zohľadniť pri hodnotení žiaka podľa špeciálnych metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu.

     Profesijná orientácia žiaka: žiaci 8. ročníka v júni zadali predbežný záujem o stredné školy. V priebehu školského roka dostávajú zo školského výpočtového strediska v Michalovciach (www.svsmi.sk) predbežný stav záujmu o jednotlivé stredné školy. Výchovný poradca sprostredkuje pre žiakov 9. ročníka besedy so zástupcami SŠ a v januári aj stretnutie rodičov a žiakov so zástupcami SŠ na rodičovskom združení.