• Testovanie 9

    • Testovanie 9

     ZŠ v Kračúnovciach informuje

     Celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

     pod názvom Testovanie 9–2020 sa v školskom roku 2019/2020 uskutoční 

     1. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

      

     Ciele testovania:

     - získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium,

     - porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl,

     - poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

      

     Rozsah testovaného učiva

     Testuje sa učivo, ktoré obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre žiakov ZŠ, ktorou  je Štátny vzdelávací program pre žiakov 2. stupňa ZŠ.

     www stránky:

     www.svs.edu.sk

     www.testovanie9.svsmi.sk

     www.nucem.sk     Interaktívne testy ako pomoc v príprave na celoslovenské testovanie nájdete na:

     http://portal.edupage.org/premium/shop.php?prod=testovanie9&akcia=info